تاريخ روز : شنبه 14 تیر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه(ميدكو)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

گواهینامه حق تقدم از طریق پست ارسال گردیده است . در صورت عدم دریافت گواهینامه به سایت شرکت مراجعه و برگه را دریافت نمایید .سهامدار گرامی

گواهینامه حق تقدم از طریق پست ارسال گردیده است . در صورت عدم دریافت گواهینامه به سایت شرکت مراجعه و برگه را دریافت نمایید .